Kentlerimizi Kazanalım! Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Bir Kent*

5058

Kentlerimizi Kazanalım!

Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Bir Kent*

Bugün kapitalizmin neoliberal model üzerine geliştirdiği strateji, kadını hem emeğiyle hem de bedeniyle iktidarın alanlarından biri haline getirmiştir. Çalışma yaşamında güvencesiz ve düşük ücretli istihdama doğru uygulanan yapısal dönüşüm politikaları en fazla kadınları vurmaktadır. Böylece hem devletin vazgeçtiği sosyal harcamaların yükü kadınlara ev içi işler üzerinden yıkılmakta hem de AKP’nin tahayyül ettiği esnek, güvencesiz ve ucuz işgücü yapısı kadınlar üzerinden konsolide edilmektedir. AKP iktidarı ile birlikte derinleşen gerici, muhafazakâr ve piyasacı yapı kadına yönelik şiddeti giderek tırmandırmaktadır. Her gün onlarca kadın cinayeti işlenirken, yüzlerce kadın tacize ve tecavüze uğrarken, 4+4+4 eğitim sisteminin bir sonucu olarak binlerce kız çocuğu okuldan alınarak eve kapatılmaktadır. Kadınlar evde, işyerlerinde, eğitimde, toplumsal ve siyasal yaşamda eşitsiz konumdadır. Yerel yönetimlerde kadınların temsilini arttırmak için en az yüzde 30 temsil hakkı sağlanmalıdır. Her türlü ayrımcılık ve eşitsizliğe karşı yerel yönetimler bazında da önlemler alınmalı ve eşitlik politikalarının gerçekleşmesine yönelik bir belediyecilik geliştirilmelidir. Kadınların kendi yaşamlarına yönelik söz, yetki ve karar sahibi olmaları eşit temsil hakları için ÖDP yerellerde gerekli koşulları sağlayacaktır.

Bu hususta;

•Kadınların yerelde kendi sorunlarını dile getirmesini sağlayacak kadın meclisleri ve bu meclislerde alınan kararların doğrudan uygulanması için gerekli mekanizmalar kurulmalı,

•Ev içi emeği kentte, kırda ve yerel yönetimlerde görünür kılacak, toplumsallaştıracak, kadın emeği üzerindeki sömürüyü ortadan kaldıracak bir tarzda mücadele edilmeli,

•Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün önlenmesi konusunda çalışmalar yapılmalı,

•Sokakların kadınlar için güvenli hale getirilmesi adına tüm sokakların aydınlatmalarının tam olması,

•Kamusal ve özel bütün yaşama ve çalışma alanlarında erkek şiddetine karşı kadınlara yardım sağlayan danışma merkezleri ve sığınma evleri yerel yönetimlerce finansa edilmeli, bu merkezler kadınların yönetimine bırakılmalı,

•Finansmanın ve organizasyonun belediye tarafından karşılanacağı ve kadınlar tarafından denetlenen, kadınların kürtaj, doğum kontrolü dahil tüm sağlık sorunlarına ilişkin hizmet ve danışma merkezleri kurulmalı,

•Kadınlara yönelik meslek ve beceri edindirme kursları açılmalıdır.

*ÖDP Yerel Yönetimler Bildirgesinden