Kazanılmış haklar gasp ediliyor, İş güvencesi ortadan kaldırılıyor…

1565

57.hükümet tarafından kabul edilen 4773 sayılı İş Güvencesi Yasası’nın 15 Mart 2003’te yürürlüğe girmesi kararı alınmıştı. İşveren çevrelerince yoğun bir şekilde eleştirilen yasa daha uygulamaya bile girmeden 58. Hükümet tarafından değiştirilmesi kararı alındı.

59. Hükümet tarafından da bu anlayış uygulamaya kondu. Dün kabul edilen yasaya göre; iş güvencesinin kapsamı daraltılmıştır. Daha öncesinde 10 işçi çalıştırılan yerler yasa kapsamındayken; artık en az 30 işçinin çalıştırıldığı yerler yasa kapsamındadır.

İşverenler özellikle kıdem tazminatı ve işten çıkarmayı zorlaştıran maddelere itiraz etmektedir. Ayrıca yeni tasarıda da işçiler aleyhine düzenlemeye gidilmektedir.

? İş Yasası tasarısı; ödünç iş ilişkisi ve sözleşmenin devri ilişkisini getirmektedir. Bu uygulamayla işçiler tıpkı makine ve diğer metalar gibi alınır ve satılır hale gelecektir.
? İşverenlere süreli sözleşme yapma konusunda sınırsız yetki vermekte ve iş güvencesini ortadan kaldırmaktadır.
? İşverene tek taraflı ve sınırsız biçimde sözleşme üzerinde değişiklik yapma hakkı vermektedir.
? İşverenler çalışma saatlerinin belirlenmesinde tek yetkili konuma getirilmekte; çalışma saatleri fiilen 55 saate çıkarılmaktadır.
? İşverenlere yasal ölçülerin dışına çıkarak istedikleri türde sözleşme yapma hakkı vermektedir.
? Kıdem tazminatında ileriye dönük kısıtlamalar içermektedir.
? İşçi simsarlığına yol açan ve işçilerin sırtından para kazanan bir kesim yaratılacaktır.

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren bu tasarı yasalaşırsa; uzun yılların mücadele birikimi sonucu kazanılmış olan iş güvencesi ortadan kalkacak, kayıt dışı ekonomi artacak ve kaçak işçilik meşruiyet kazanacaktır. Yıllardır uygulanan politikalarla sendikasızlaştırılan işçiler bir de güvencesiz kalacak ve iş barışı daha da bozulacaktır.

İş yasası tasarısı derhal geri çekilmeli ve 4773 Sayılı Yasa’nın gereği acilen yerine getirilmelidir. Emek örgütlerinin talepleri dikkate alınarak, uluslararası hukuka uygun iş ve Sendikalar Yasası acilen hazırlanmalıdır.

Ali Yiğit
Gn.Bşk.Yrd.
07.05.2003