ÖDP Kadın Konferansı KARAR TASARILARI

2670

KARAR TASARISI I
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI

GEREKÇE :

ÖDP 2. Kadın Konferansı, kadına yönelik şiddeti; kadının fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesi veya böyle sonuçlanması muhtemel olan hareketlerin tehdidi ile, baskıyı veya özgürlüğün engellenmesini; ister toplumsal alanda, ister özel alanda meydana gelmiş olsun cinsiyete dayalı şiddet olarak tanımlar.

Ülkemizde halen kadınlar sudan bahanelerle sokak ortalarında,hastane odalarında kurşunlanarak,bıçaklanarak öldürülebilmekte,namus,töre adı altında kadın katliamları olanca hızıyla devam etmektedir.Bu konuda acil çözümler üretmeyi uluslar arası sözleşmeler düzeyinde de üstlenmiş bulunan devlet seyirci konumunu sürdürmektedir.Kadınların öncelikle can güvenliği sorununun acil çözümüne ihtiyaç vardır. Bu bakımdan gerek danışma merkezleri gerekse sığınaklar şiddet mağduru kadınlar açısından yaşamsal önemdedir.

Hayatın her alanında varolan kadına yönelik şiddet eğilimlerini yok etmenin, biz ÖDP’li kadınların olduğu kadar partimizin tüm üyelerinin de önünde bir görev olarak durduğunu tespit ederek;

KARAR :

1- ÖDP, kadına yönelik şiddete karşı politikamızın, tanımına uygun olarak içselleştirilmesi ve bu konuda bilinç yükseltilmesi amacıyla, Kadın Koordinasyonu’nun belirlediği çerçevede, Parti Meclisi Eğitim Çalışma Grubu tarafından eğitim çalışmalarının yürütülmesini karar altına alır.

2- Kadının temel hak ve özgürlüklerini kullanmasını olanaksızlaştıran, toplumsal yaşamda birey olarak yer almasını engelleyen şiddete karşı, nereden ve kimden gelirse gelsin, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesini, soruşturulmasını ve uluslar arası hukuka göre cezalandırılmasını, devletin yasalarında ve eylemlerinde kadına yönelik şiddetin her biçiminin temel insan hakları ihlali olduğunun tanınmasını; bugüne kadar sürdürülen ekonomik, sosyal ve militarist politikaların, her türlü erkek egemen ideolojinin son bulması ve devletin kadına yönelik şiddete karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi yönünde mücadele eder.

3- ÖDP’li Kadınlar; Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve tasfiyesi için öncelikle şiddete uğrayan kadın ve çocuklara yasal haklarını anlatma ve bilinçlendirme konusunda,hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilen merkezlerin kurulmasını destekler ve kurulmuş bulunan merkezlerin geliştirilmesi için çalışır.

Bu merkezlerden ayrı olarak, Yerel Yönetimler Yasası kapsamındaki tüm belediyelerde, danışma merkezleri ve sığınakların kurulması için diğer kadın örgütleriyle birlikte mücadele yürütür. Sığınakların bağımsızlığı için çalışmalarının bağımsız kadın örgütleri tarafından yürütülmesini öngörür.

KARAR TASARISI-II
EŞİTLİĞİMİZ İÇİN HAKLARIMIZI İSTİYORUZ

GEREKÇE :

Cinsiyet ayrımcılığı kadının gördüğü şiddetin ilk nedenidir.Yasal açıdan cinsiyet ayrımcılığı olduğu sürece kadının şiddet görme ihtimali yükselmektedir.Bu nedenle uluslar arası düzeydeki sözleşme ve anlaşmalara Türkiye devleti olarak imza konmuştur.Birleşmiş Milletlerce 1979 yılında hazırlanan ve Türkiye’nin de imza koyduğu “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ne dair siyasal iktidar çekinceleri kaldırmış ve ek İhtiyari Protokolü de kabul etmiştir. Buna göre devletin öncelikle yasal alanda kadın-erkek eşitliğini,cinsiyet ayrımcılığını ortaya koyan hükümleri yok etmesi ve buna ilişkin kanunlarda ciddi bir değişiklik yapması gerekmektedir.Bunun için de ilk yapılacak şey,eşitliğe ilişkin ‘eşitlik çerçeve yasası’ olarak tanımlanabilecek genel bir yasanın derhal çıkarılmasıdır.Ayrıca siyasal mekanizmaların karar organlarındaki kadın sayısının ülkemizdeki oranı göz önüne alındığında bu konuda da acil çözümlere ihtiyaç olduğu aşikardır. Buna dair öncelikle yasal düzenlemeler derhal gerçekleştirilmeli ve uygulama sorunları çözülmeye çalışılmalıdır.

KARAR :

ÖDP;1- Kadınların siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel veya diğer alanlardaki insan haklarından ve temel özgürlüklerden EŞİT bir biçimde yararlanabilmesi için gerekli tüm yasal, siyasal, idari, kültürel ve uygulamaya dönük tedbirlerin acilen alınmasının;

2- Anayasa,Siyasi Partiler Yasası ve Seçim yasasında gerekli değişiklikler yapılarak pozitif ayrımcılık ilkesine uygun düzenlemeler yapılmasının takipçisi olur.

2- Kadınlar lehine kota uygulamasının siyasal yaşamın yanı sıra çalışma yaşamında da hayata geçmesi için faaliyet yürütür.

Kota ve pozitif ayrımcılığın gündelik hayat içinde içselleştirilmesi için ve kadınlar aleyhine, ayrımcılık uygulamalarından hareketle anlaşılması ve yaygınlaşması için çalışmalar yürütür.

3- Kadınların istihdam alanında eşitliğinin sağlanması için kadının Statüsü Sorunları Genel Müdürlüğü’nün yasal güvenceye kavuşturulması için ve TBMM’de Daimi Kadın Erkek Eşitliğini İzleme Komisyonu’nun kurulması için çalışma yürütür

4- Yasal düzenlemelerde kadınlar lehine yapılan düzenlemelerin uygulamasının takipçisi olur. Lehteki düzenlemelerin artması ve geliştirilmesi için kadın örgütleriyle birlikte çalışma yapar.

KARAR TASARISI -III
BİRİKTİRME VE EŞİTLENME İÇİN EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE YAYIN

GEREKÇE :

Cinsiyetçi olmayan sosyalizm fikrinden yola çıkarak parti hukuku içerisinde pozitif ayrımcılık ve kadın kotası gibi kadınlar lehine pek çok uygulama parti hukukunda yer bulmuştur. Ancak sekiz yıldır sürdürülen siyasal mücadelemiz ve gündelik hayat pratiğimizin bu düzenlemelerle örtüşmediği görülmektedir. ÖDP Kadın Çalışması , tüm il ve ilçelerinde yürütülen kadın faaliyetlerinin birbirinden farklı olmasının yanı sıra kimi temel konularda da çelişkiler barındırmaktadır. Bu sorunların aşılabilmesi, kadın faaliyetinin, her yerin özgün koşulları göz önünde bulundurularak, ortak bir hedef ve dille yürütülebilmesi için bilgi ve deneyimlerimizin paylaşılması ve ortaklaşması önemlidir.

Bütün bu sorunlardan hareketle, ÖDP Kadın Konferansı;

1- Kararlarımızın içselleştirilmesi ve gündelik hayata aktarılabilmesi, ortak kadın bilincinin yaratılabilmesi ve geliştirilmesi için programlı ve sürekli bir eğitim faaliyetinin sürdürülmesini ve tüm bu faaliyetleri destekleyecek bir yayının çıkarılmasını karar altına alır.

KARAR TASARISI-IV
EV İÇİ EMEĞİN GÖRÜNÜR KILINMASI İÇİN

GEREKÇE :

Tüm insanların yaşamının ve toplumun sürekliliği için gerekli olan, sözde kadına özgü ve ücretsiz olarak yerine getirilen bütün işler (bütün ev işleri, eğitim, çocukların ve yakın akrabaların bakımı vb.) ülke ekonomisine ciddi bir katma değer sağlayan ve servet yartan ekonomik etkinliklerdir.

KARAR :

ÖDP’Lİ KADINLAR, Ev içi emeğin öncelikle, görünür kılınması amacıyla;

– Asgari ücret ve temel ücret belirlenirken ev içi emeğin ekonomik değerinin de dikkate alınmasını ve bu işleri yapanların sosyal haklardan yararlanmasını talep eder. Bu talebin hayata geçmesi için; bağımsız kadın örgütleri, siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yapar, çalışmalar yürütür.

– Kadınların ev işlerinin köleliğinden kurtuluşunun, ev işlerinin toplumsallaştırılması olduğunun bilinciyle, bütün bu hizmetlerin (çocuk bakımı ve yetiştirilmesi, yaşlı bakımı, çamaşır, yemek, temizlik vs. gibi) kamusal alan içine alınmasını hedefler. Yerel yönetimler ve siyasi iktidarların ortak kreşler, etüt merkezleri, yaşlı bakım evleri, çamaşırhaneler vb.gibi açıp, işletmesi için gerekli çalışmaları yürütür.

ÖDP’Lİ KADINLAR
5 Aralık 2004, Ankara