ÖDP 2. TÜRKİYE KADIN KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ

2572

EŞİT VE ÖZGÜR BİR GELECEK İÇİN KADINLAR UMUDU ÖRGÜTLÜYOR.

ÖDP 2. Türkiye Kadın Konferansı, 12 ilden kadınların katılımı ile 4-5 Aralık 2004 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

4. Olağan Büyük Konferans ve Kongremize giderken, biz ÖDP’li kadınlar eşit ve özgür bir gelecek yaratmak ve umudu örgütlemek için bir araya geldik.

Küreselleşen kapitalizm, üretim süreçlerinin parçalanması, gelişen teknoloji; beraberinde işsizliği, yoksulluğu, kamu hizmetlerinin tasfiye edilerek kamusal alanın toplum aleyhine daraltılmasını ve örgütsüzlüğü getirmektedir. Küreselleşen kapitalizmin Dünya ölçeğinde dayattığı programlar; İMF, Dünya Bankası v.b. aracılığı ile uygulanmakta ve AKP hükümeti bunun taşeronluğunu yapmaktadır. Neo-liberal politikaların uygulanması ülkelerin, coğrafyaların açık işgali ile birlikte yürütülmektedir. Silahlanmaya ayrılan pay sürekli artmakta, temel ihtiyaçlara ayrılan pay ise azalmaktadır.

Devlet, “sosyal devlet” olma niteliğini kaybederek “piyasacı devlet” rolünü üstlenmiştir. Kuzey Afrika’dan Çin’e kadar uzanan coğrafyada BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) adım adım hayata geçirilmektedir. Son zamanlarda Felluce’de vahşetini gösteren Irak’taki ABD işgali, tüm coğrafya ile birlikte ülkemizi de tehdit etmektedir. Küreselleşen kapitalizm ve ortaya çıkardığı savaşlar, savaşın kışkırttığı militarizm, artan mikro-milliyetçilik ve dinsel tutuculuk en çok kadınları ve çocukları etkilemektedir.

Kapitalizm erkek egemen ideoloji ile beslenerek kadına yönelik şiddeti her alanda (özel ve kamusal) yeniden üretmekte, bu yolla varlığını devam ettirmektedir. Aile, devlet, feodal yapı, geleneksel, toplumsal ve ahlaki kurallar ve özellikle dinsel tutuculuk kadınlar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Yoksulluk her geçen gün derinleşmekte, dolayısıyla toplumda şiddet kültürü egemen olmaktadır. Kadınlara yüklenen bu baskı biçimleri, yoksulluk bağlamında daha etkin hale gelmekte ve kadınların yoksulluğunu daha da derinleştirmektedir. Kadınlar, “yoksulun yoksulu” haline getirilmiştir. Böyle bir dönemde ÖDP 2. Türkiye Kadın Konferansı’nda;

· Kapitalist Küreselleşmenin Kadınlar Üzerindeki Etkileri ve Taleplerimiz,
· Kadın ve Şiddet,
· Yasal Düzenlemelere İlişkin Taleplerimiz,
· 2005 Dünya Kadın Yürüyüşü,
· Örgütlenme: ÖDP Kadın Örgütlenmesi ve Bağımsız Kadın Örgütlenmesi, DKÖ’ler, Sendika ve diğer örgütlerle ilişkilenme,
konu başlıkları tartışılmış ve alınan kararlar çerçevesinde biz ÖDP’li kadınlar;

1. Küresel kapitalizmin saldırılarına karşı “Başka Bir Dünya” ve “Başka Bir Türkiye” yaratmak için, küresel direnişi örgütlemenin bir parçası olan 2005 Dünya Kadın Yürüyüşü’nü destekleme,

2. Ev içi emeğin görünür kılınması için ve kadına yönelik şiddetin farkındalığının açığa çıkarılması için, “Kadınlar içinde Kadınlarla birlikte” çalışmalar sürdürme,

3. Kadına yönelik şiddetin arttığı bu dönemde kadın sığınakları ve danışma merkezlerinin açılması için kadın örgütleri ile birlikte çalışma yürütme,

4. Eşit, ücretsiz, nitelikli eğitim; sağlık; sosyal güvence gibi kamusal hizmetlerin bir hak olduğu bilinciyle kampanyalar düzenleme,

5. Bölgesel farklılıklar gözetilerek kadın alanına ilişkin ortak bir bilinci açığa çıkarıp, bölgesel ve merkezi kadın buluşmalarına devam etme,

6. Biz ÖDP’li kadınların en büyük kazanımı olan pozitif ayrımcılık ve kadın kotasının parti içinde ve hayatın her alanında takipçisi olma,

7. Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası, TCK, Medeni Yasa , Kamu Reformu Yasa Tasarısı, Belediye Yasası (Kadın sığınakları) v.b. yasal düzenlemelerin kadınlar lehine dönüşmesi yolunda çalışmalar yapma ve her platformda bunun takipçisi olma,

Küresel kapitalizme, savaşa, militarizme, işsizliğe, yoksulluğa, örgütsüzlüğe, kadına yönelik şiddete ve erkek egemen ideolojiye karşı mücadele yürütme kararlılığındayız.

Eşitsizliğin ortadan kaldırılması ancak kadınların siyasal alana ve toplumsal üretime bilinçli ve aktif katılımı ile mümkün olacaktır.

Cinsiyetçi olmayan, çok kültürlü, çok kimlikli, özgür, eşit, sınıfsız, sömürüsüz, doğa-insan dengesini gözeten bir toplum ideali “Özgürlükçü Sosyalizm”i hayata geçirme mücadelesi veren; emeğin, aşkın ve yaşamın içindeki biz ÖDP’li kadınlar, ÖDP 2. Türkiye Kadın Konferansımızda belirlediğimiz yönelimler ışığında, kendi alanlarımızda mücadelemize inançla ve heyecanla devam edeceğiz.

ÖDP’Lİ KADINLAR
5 Aralık 2004. Ankara